Alienace / 2004

ALI-EN-ACE focuses on transpersonal experiences that exceed the limits of ostensible being and rejuvenate the world of primal images. This process is grounded in the idea that there is no general reality; that the perception of reality is based entirely upon personal experience and that the general perception of reality can only develop through a personal comprehension of it. ALI-EN-ACE analyzes this process of alienation from society, from one’s self or from a common reality, and the consequential identification with another reality: identity. In Identifying this critical mass of the individual, I am iinserting myself into the process while at the same time incorporating it into my own visceral world, thus blurring the borders of my ego.

The experience of depersonalization is characterized by spatial expansion of one’s mind. ALI-EN-ACE explores the consciousness of an experience that oversteps the limits of the self—what is traditionally conceived as individuality—and the notion of body as EGO. The consequential social adaptation is therefore a specific manifestation of the primary human activity

ALI-EN-ACE řeší obecné téma „odcizení“ skrz subjektivní, introspektivní reflexi, pracuje s otázkou identity a identifikace. Zpracovává zážitky transpersonální, přesahující rámec jevového bytí, oživujíc svět prapůvodních introvertních obrazů. Vychází z myšlenky, že neexistuje obecná realita, ale vždy jen subjektivně prožívaná představa o realitě a jen skrze subjektivní vnímání se pak vytváří obecné vnímání reality. Projekt analyzuje vlastní proces pocitu odcizení se společnosti, sobě samému či právě oné obecně pochopené realitě a následné identifikace se s jinou skutečností, identitou. Zmocňuji se  v něm daných podmínek prostředí, včleňuji se do nich a zároveň je včleňuji do svého vnitřního světa, odstraňujíc tak hranice vlastního izolovaného ega.

Zážitky odosobnění jsou charakterizované prostorovým rozpínáním mysli. Ukazují vědomí prožívajícího překračující to co je tradičně považováno za individualitu, tedy tělo jako EGO. Následná sociální adaptace vychází jako specifický projev primární aktivity člověka. ALIENACE je osobním tématem každého z nás, ale i produktem celkového dění spojeného s globalizací.